Podme logo
HemUpptäckKategorierSökStudent

Användarvillkor Podme

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsten Podme, det vill säga när du tar del av tjänsten Podme och närliggande tjänster vilka finns tillgängliga i webbversion samt i tillhörande digitala applikationer, inklusive Produktpaket (“Tjänsten”/”Tjänsterna”). En eller flera applikationer finns tillgänglig för nedladdning via en eller flera marknadsplatser (”Marknadsplatsen”). Tjänsterna tillhandahålls av PodMe AB, org.nr 559113-6121 och Schibsted News Media AB, org.nr 559343-3666. Vad gäller Produktpaket tillhandahålls dess ingående delar av olika tjänstetillhandahållare vilket framgår av de Särskilda villkoren för respektive sådan tjänst. Schibsted News Media AB och PodMe AB är bolag inom Schibstedkoncernen och benämns nedan gemensamt “Podme”, “vi” eller “oss”. Schibsted Media AS är moderbolag för bolagen inom Schibstedkoncernen. Mer information om Schibstedkoncernen och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: https://www.schibsted.com.


Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsterna framgår vid var tid på www.podme.com. De tjänster som ingår i Produktpaket kan ändras under din prenumerationstid. För det fall du är prenumerant på Produktpaket och någon/några tjänst/er plockas bort ska Podme meddela detta till dig i förväg, och du har rätt att säga upp din prenumeration, på samma sätt som anges i avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.


Podme och flera andra bolag inom Schibstedkoncernen använder ett Schibsted-konto som inloggningslösning och elektronisk betaltjänst. För att kunna använda Tjänsterna måste du skapa ett Schibsted-konto. I ditt Schibsted-konto hanteras dina personuppgifter, dina betalningar, dina meddelanden, din data och dina sekretessval. Villkoren för ditt Schibsted-konto hittar du här: https://login.schibsted.com/about/terms?locale=sv_SE. Dessa Användarvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.


Personuppgiftshantering

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Du hittar vår Personuppgiftspolicy på https://info.privacy.schibsted.com/se/category/personuppgiftspolicy-och-cookiepolicy/

 

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 16 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 16 år måste du ha en förälder eller annan vårdnadshavares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna.

Avgift för Tjänsterna

Vissa av Tjänsterna kräver att du fyller i ett registreringsformulär och betalar en avgift. Detta innebär att du får tillgång till (abonnerar på) den specifika Tjänsten under den tid ditt abonnemang löper. Du betalar för din prenumeration på Tjänsterna månadsvis i förväg. Direkt efter köpet får du en bekräftelse på ditt köp via e- post. Har du betalat med kort innehåller bekräftelsen även uppgifter om din betalning. Har du betalat med SMS får du, när köpet har genomförts, ett kvitto skickat till det nummer du använde för att betala för Tjänsten.


Abonnemangsavgiften betalas med kort, eller i förekommande fall i Tjänstens app via aktuell Marknadsplats in app-köpfunktion. För köp via Marknadsplatsens in app-köpfunktion gäller Marknadsplatsens villkor för betalning samt köp. För betalning med kort dras avgiften varje månad från det kort du angivit i registreringsformuläret.


Vid var tid gällande avgift för Tjänsterna framgår på www.podme.com. De priser som anges inkluderar moms. Podme har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsterna. Så länge ditt abonnemang löper under bindningstid så påverkas du inte av en eventuell prisändring. När ditt abonnemang passerat bindningstiden (om sådan finns) meddelas eventuella prisförändringar till din senast uppgivna e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen börjar gälla. Vill du inte köpa Tjänsten till det nya priset har du rätt att säga upp avtalet avseende den specifika Tjänsten inom trettio (30) dagar från att prisjusteringen meddelades dig.

Särskilt om tjänsten Produktpaket

Tjänsten Produktpaket (”Produktpaket”) är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till ett antal olika tjänster från olika bolag inom eller utanför Schibstedkoncernen (”Bolagen”). Vilka tjänster som ingår i Produktpaket framgår vid tidpunkten när du köper Produktpaket (”Köptillfället”) och vid var tid på www.podme.com

För de tjänster i Produktpaket som tillhandahålls genom Bolagen gäller, utöver dessa Användarvillkor, även respektive tjänsts särskilda villkor (”Särskilda villkoren”) i tillämpliga delar. De Särskilda villkoren finns samlade på https://podme.com/se/anvandarvillkor. Användarvillkoren och de Särskilda villkoren godkänns vid Köptillfället eller i samband med att sådan tjänst läggs till i ditt Produktpaket.

 

Avtalstid/uppsägning

Ditt abonnemang för en specifik Tjänst gäller från och med den dag som framgår av din köpbekräftelse, under hela bindningstiden (om sådan finns) och därefter tills vidare löpande, till dess du själv säger upp Tjänsten.

Om du vill avsluta ditt abonnemang på en Tjänst behöver du säga upp det. Du kan säga upp ditt abonnemang på Tjänsten på följande sätt:

 • Prenumerationer med betalkort som betalmetod hanteras och sägs upp på https://podme.com/se/mittkonto. Prenumerationer via andra betalmetoder sägs upp direkt i appen eller i din telefons inställningar för prenumerationer.


Vid frågor eller behov av hjälp kan du kontakta vår kundtjänst på support@podme.com. Abonnemanget avslutas när den senast betalda perioden har löpt ut. Vänligen kontrollera att du har fått din uppsägning bekräftad.

Podme har rätt att säga upp ditt abonnemang med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig. Podme har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt abonnemang om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.


Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av någon av Tjänsterna, ångra ditt köp (”Ångerfristen”). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta Podmes kundservice. Podme kommer att bekräfta genom ett e-mail att man mottagit ditt meddelande.

Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

Podme förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt. Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat den specifika Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av Podme snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Podme mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Podme dig med avdrag för den tid du använt den specifika Tjänsten.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av den specifika Tjänstens månadskostnad per dag.


Reklamation

Om du upptäcker fel i någon Tjänst som inte beror på dig och/eller din digitala miljö, eller någon som använder ditt konto, har du rätt att få felet åtgärdat. För att du ska ha rätt till kompensation vid fel som kan hänföras till Podme ska du reklamera detta inom skälig tid.

För att reklamera kontaktar du Podme på support@podme.com eller genom att skicka ett brev till Podme AB, Nackagatan 4, 11647 Stockholm.

Användning av tjänsterna med mera 

Ditt abonnemang är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till Podmes kundservice.

Tjänsterna får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att Podme eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Podmes regler.

Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Tjänsterna tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Podme och Podme ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.


Immateriella rättigheter

Podme/Bolagen, eller Podmes/Bolagens licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till ljud, text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

Överlåtelse

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Podme genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted Media AS eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Förändringar i Podmes erbjudande

Podme kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Podme rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i användarvillkoren

Eventuella förändringar träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på https://podme.com/se/anvandarvillkor och/eller kommunicerats på annat sätt. I den mån Podme gör väsentliga förändringar i Användarvillkoren som du inte accepterar har du rätt att avsluta sin prenumeration i förtid.

Force majeure

Podme är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, extrema väderförhållanden, cyberattacker eller annan omständighet som Podme inte kunde ha räknat med och vars följder Podme inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Uppförandekod

Podme följer uppförandekoden Schibsted’s Code of Conduct. Du kan ta del av uppförandekoden här: https://schibsted.com/about/code-of-conduct/.

Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, kontakta vänligen vår kundservice på:
Per mail på support@podme.com.

PodMe AB
Org.nr 559113-6121
11647 Stockholm
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559113612101Tidigare användarvillkor

Inledning och bakgrund

Bästa Poddlyssnare,

Juridiska texter kan vara rätt jobbiga att traggla sig igenom men vi tycker ändå att Du ska läsa igenom våra villkor om Du känner Dig det minsta tveksam på att använda Dig av Podme. Vårt mål är att erbjuda en riktigt bra tjänst med schyssta villkor utan några ”surdegar” för Dig som kund. Mycket nöje med tjänsten och på förhand ursäkt för tråkig text nedan :).

Dessa generella villkor, andra villkor på Podmes webbsida eller i appen, och eventuella specifika villkor som gäller för individuella tjänster levererade av Podme, reglerar Din användning av Podmes tjänster. Tjänsten levereras av Podme och Schibsted Sverige AB (Schibsted).

Podme är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559113-6121, med address Nackagatan 4, 116 41 Stockholm, Sverige. Podme ingår i Schibsted-koncernen där även andra välkända företag som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Blocket ingår. Du kan läsa mer om Schibsted här.

Schibsted är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i de tjänster som erbjuds av Podme. Mer information om Schibsteds behandling av personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy. Om Du har frågor relaterade till data eller integritet, kontakta Schibsteds Privacy team här . Om Du har några frågor om Podme, något Du undrar över eller synpunkter gällande Podmes användarvillkor är Du alltid välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på hej@podme.com.

Dessa användarvillkor kallas ("Villkor"), du kallas ("Användare", "Kund" eller "Du"), Podme kallas ("Podme", "Vi" eller "Företaget"). Den som producerar en podcast kallas ("Podcastproducent eller Podproducent"). Definitioner i dessa termer anges med citattecken inom parentes första gången de nämns.

Dessa villkor och andra villkor som finns på Podmes webbplatser och applikationer reglerar Din användning av Podmes tjänster. Tjänsterna tillhandahålls av Podme och Schibsted Sverige AB/ ("Schibsted"). Genom att installera Podme-appen ("Appen" eller "Tjänsten"), använda Tjänsten via vår webbplats Podme.com/se, eller genom att acceptera villkoren där detta krävs för åtkomst accepterar Du dessa tillämpliga villkor och åtar Dig att följa dem.

Schibsted-konto

För att få tillgång till Podmes tjänster måste Du skapa ett användarkonto genom Schibsted ("Schibsted-konto").

Ett Schibsted-konto är en inloggnings- och betalningslösning för företag i Schibsted-koncernen och Du kan använda samma konto för ett antal tjänster. Du kan läsa mer om Schibsted-konto här. För att skapa en profil tryck här. När Du skapar ett Schibsted-konto måste Du även acceptera villkoren för Schibsted-konto, som gäller utöver Podmes användarvillkor.

Ditt Schibsted-konto är personligt och Du ansvarar för all aktivitet som sker genom det. Du är skyldig att hålla all registrerad information som rör Ditt Schibsted-konto uppdaterad och korrekt.

Genom att installera appen bekräftar Du att Du har läst och accepterar dessa allmänna villkor ("Villkoren"). Om Du därefter inte accepterar villkoren måste Du avinstallera appen för att inte vara bunden av dem.

Behandling av personuppgifter

Schibsted ansvarar för behandling av Dina personuppgifter i samband med användningen av Podme. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Schibsteds Personuppgiftspolicy samt tillämplig lagstiftning. Podme använder cookies som beskrivet i Schibsteds Personuppgiftspolicy. Vi uppmuntrar Dig att läsa Personuppgiftspolicyn, där Du bland annat  hittar information om vilka uppgifter vi behandlar, våra ändamål med att behandla personuppgifter och vilka möjligheter och rättigheter Du har. 

Marknadsföring

Som en existerande kund till Podme, kan Podme sända Dig marknadsföring och nyhetsbrev. Du kan alltid avregistrera Dig från att motta nyhetsbrev och Du kan kontrollera den marknadsföring du mottar genom att kontakta Podme på support@podme.com.

Användande av App och Hemsida

Du ansvarar för att Du har rätt att installera Appen på Din enhet (telefon, surfplatta eller annan enhet kompatibel med den marknadsplats där Appen finns tillgänglig). Du ansvarar även för eventuell kostnad för datatrafik samt att Du följer de villkor som marknadsplatsen där appen hämtas satt upp för nedladdning (i dagsläget Google samt Apples marknadsplatser ”Marknadsplatsen”).

Genom godkännande av dessa villkor erhåller Du en icke exklusiv rätt att använda Appen enligt dessa villkor och tillgodogöra Dig dess innehåll på den enhet där Appen är installerad. Appen är Vår egendom och säljs inte till Dig utan upplåts för Ditt användande. Genom Appen och tillkommande tjänster ges Du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda denna. Podme innehar äganderätten till alla kopior av Appen och tillkommande tjänster, även efter det att Appen installerats på Din enhet. Podme har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera Dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

Du bekräftar att rätten till användande inte på något sätt ger Dig rätt till de immateriella rättigheter som innehas av Podme eller Podproducenter (detta innefattar men avser inte endast upphovsrätt, varumärken, patent etc).

Hämtning av Appen samt köp i denna

Appen är gratis att hämta och tillhandahåller visst gratismaterial (podcast Du kan lyssna på helt gratis), dock är en stor del av innehållet avgiftsbelagt och alltid helt reklamfritt (”Premiummaterial”). Du får tillgång till Premiummaterial genom köp via podme.com eller i Appen via aktuell Marknadsplats in-app köpfunktion eller via andra möjligheter till köp som Podme tillhandahåller vid var tid. Vid köp genom Marknadsplatsens in-app köp funktion är Du medveten om att Marknadsplatsens villkor för betalning samt köp gäller. Vid köp via annan kanal presenteras separata villkor i samband med användande.

Villkor tillämpliga vid hämtning från Googles Marknadsplats:

 • Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan Dig och Podme (inte med Google Inc).

 • Google Inc ("Google") tillhandahåller Google Play där Du hämtar Podmes Android App.

 • Du åtar Dig härmed att använda Podmes Android App enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.

 • Podme och inte Google, är ensamt ansvarig för Podmes Android App samt de tjänster och utbud som är tillgängligt däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot Dig avseende Podmes Android App eller detta Avtal.

 • Podme, och inte Google, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Podmes Android App och Ditt innehav eller användning av Podmes Android App.

Villkor tillämpliga vid hämtning från Apples Marknadsplats:

 • Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan Dig och Podme (inte med Apple Inc).

 • Du åtar Dig härmed att använda Podmes iOS App enbart i enlighet med Apple Inc:s ("Apple") vid var tid gällande villkor för App Store.

 • Podme, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Podmes iOS App samt tjänsten och utbudet som är tillgängligt däri. Du är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot Dig avseende Podmes iOS App eller detta Avtal.

 • Podme, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande Podmes iOS App eller Ditt innehav och/eller användning av Podmes iOS App i enlighet med detta Avtal.

 • Podme, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Podmes iOS App och ditt innehav eller användning av Podmes iOS App.

Innehåll och streamat material

Podme tillhandahåller både s.k. Premium Podcasts och strömmade gratispodcasts. Strömmade gratispodcasts skapas och laddas upp av externa aktörer för allmänt nyttjande. Dessa podcasts har inte PodMe något avtal med, eller påverkan på innehåll, utan agerar endast teknisk plattform för distribution. Podme tar inte ansvar för innehållet i dessa podcasts, utan hänvisar till podcastens kreatör. Om Du anser att en podcast är olämplig eller sprider innehåll som inte är förenat med Podmes värdegrund nås vi på hej@podme.com, så agerar vi som vi anser lämpligt från fall till fall.

I de avtal Podme skriver med Podcastkreatörer som publicerar exklusivt podcastinnehåll (Premium Podcasts) för Podmes lyssnare, finns riktlinjer för innehållet som publiceras på Podmes plattformar. Här står podcastens kreatör som Ansvarig utgivare, om inget annat anges.

Tillhandahållande av Material i Appen kan ske via länkar till tredje part och tjänster som ej drivs av Bolaget, Podme tar inget ansvar för tredje parts tjänster.

Podme strävar hela tiden efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig därför rätten att när som helst uppdatera och förändra Tjänsten och/eller Utbudet (eller någon del därav). Detta kan till exempel innebära att de poddar som inledningsvis ingick kan komma att utgå.

Varken Podme eller dess samarbetspartners är återbetalningsskyldiga för eventuella förändringar som inträder under betalperiod såvida inte förändringen är till väsentlig nackdel för Dig.

Otillåtet användande av Appen och hemsidan

Du åtar Dig genom att acceptera dessa allmänna villkor att:

 • Om inte annat anges i Upphovsrättslagen har Du inte rätt att anpassa, förändra Appen eller Utbudet, hyra eller leasa ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta Utbudet eller kopior av Utbudet. Kopior av innehållet får endast framställas (oavsett detta är en ljudström, bilder, textmaterial eller annat) och förfoga över dessa exemplar i enlighet med lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ("Upphovsrättslagen").

 • Inte använda Appen eller tjänster relaterade till denna för annat än privat användande och inte för syften som strider mot gällande lagstiftning.

 • Inte kopiera, använda delar av eller återskapa den källkod som utgör Appen, websidan Podme.com eller tjänster relaterade till dessa.

 • Inte utföra åtgärder som kan störa Appen eller tjänster relaterade till denna, detta innefattar men är inte begränsat till åtgärder som kan skada, försämra eller hindra andra användare från att utnyttja denna.

 • Inte utnyttja buggar eller brister i Appen eller tjänster relaterade till denna.

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Podme kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar säkerhetskopiering eller liknande åtgärder. Podme kommer i möjligaste mån att informera Dig om sådana planerade avbrott.

Ditt Podme konto

För att utnyttja samtliga funktioner i Appen måste Du skapa ett konto hos Podme. Ditt Podme-konto är personligt och Du skall inte dela användandet av det med någon annan. Du är ansvarig för lösenord och annan information som krävs för att logga in på kontot. Denna information är en värdehandling då Du är ansvarig för köp och aktiviteter som sker på Ditt konto. Podme kan inte hållas ansvariga för kontoaktiviteter eller köp som skett till följd av att Din kontoinformation hanterats ovarsamt av Dig.

Genom att skapa Ditt Podme konto och acceptera detta Avtal och beställa Premiummaterial samtycker Du till att Du får omedelbar tillgång till aktuellt Premiummaterial i Appen och vår hemsida Podme.com. Detta innebär att Du förverkat Din ångerrätt då tjänsten levereras direkt. Genom att börja använda tjänsten godkänner Du köpet och avsäger Dig din ångerrätt. Du kan dock alltid säga upp köpt tjänst enligt den uppsägningstid som gäller för respektive tjänst. Det finns ett standardformulär för att utföra ångerrätten på www.konsumentverket.se. Om Du vill ångra ett köp du genomfört genom Googles eller Apples Marknadsplats skall villkor för respektive marknadsplats gälla.

Ansvarsbegränsning

Podme ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada. För det fall hemsida eller Appen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte. Podme skall inte under några omständigheter vara ersättningsskyldiga för skada överstigande 10 000 SEK.

Förändringar av dessa villkor

Ibland kan Podme behöva göra ändringar i dessa Villkor. Du kommer att aviseras vid väsentliga ändringar av Avtalet. Vi kommer att avisera väsentliga ändringar i skälig tid innan dessa träder i kraft och Du har alltid rätt att motsätta Dig ändringarna om Du inte samtycker till dem genom att inte godkänna villkoren. Om Du inte godkänner villkoren innebär det dock att Du inte kan använda våra tjänster. Ändringar aviseras via Appen och/eller via de kontaktuppgifter som Du lämnade när Du registrerade ditt Schibsted-konto. Vid väsentliga förändringar i Avtalet kommer Du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning.

Övrigt

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Vid en eventuell tvist har Du rätt att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

EU-kommissionen har en plattform för tvistlösning utanför domstol till ditt förfogande. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Du har alltid rätt att vända Dig till svensk allmän domstol för tvistlösning.

Podme har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

Vid brott mot dessa villkor kommer Din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra, detta utesluter inte andra rättsliga åtgärder till följd av avtalsbrott.

logo

PODME

INFORMATION

 • Om kakor
 • Allmänna villkor
 • Integritetspolicy
 • Press

LADDA NED APPEN

app storegoogle play store

REGION

flag
 • sweden_flag
 • norway_flag
 • finland_flag

© Podme AB 2024