Allmänna villkor

Inledning och bakgrund

Bästa Poddlyssnare,

Juridiska texter kan vara rätt jobbiga att traggla sig igenom men vi tycker ändå att du ska läsa igenom dem om du känner dig det minsta tveksam på att använda dig av PodMe. Vårt mål är att erbjuda en riktigt bra tjänst med schyssta villkor utan några ”surdegar” för dig som kund. Mycket nöje med tjänsten och på förhand ursäkt för tråkig text nedan :).

Dessa villkor är juridiskt bindande mellan dig som användare och PodMe.

PodMe är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559113-6121, med adress Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm. Har du frågor, funderingar eller synpunkter rörande våra allmäna villkor är du alltid välkommen att maila oss på hej@podme.com.

Villkoren benämns (”Villkor”), du benämns som (”Användaren”, ”Kund” eller ”Du”), PodMe benämns som (”PodMe”, ”Vi” eller ”Bolaget”). Den som producerar en podcast benämns som (”Podcastproducent eller Podproducent”). Definitioner i dessa villkor specificeras genom citattecken inom parantes första gången de nämns.

Du och PodMe är överens om att dessa villkor är gällande oss emellan i och med att du installerar PodMe:s app (”Appen” eller ”Tjänsten”) eller använder tjänsten via vår hemsida PodMe.com.

Genom att installera Appen bekräftar att du att du läst och godkänner dessa allmänna villkor (”Villkoren”) samt vår Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”). Om du ej accepterar villkoren i efterhand måste du avinstallera appen, samt begära avregistrering av ditt konto via support@podme.com för att ej vara bunden av dem.

Observera att villkoren innehåller ansvarsbegränsningar för oss gentemot dig samt åtaganden från din sida avseende användandet av Appen.

Genom att du lämnar dina personuppgifter vid registrering av ditt PodMe konto och accepterar Villkoren samt Integritetspolicyn samtycker du till att PodMe hanterar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn samt GDPR. Appen använder vidare så kallade ”push notifikationer” som du själv kan tillåta och stänga av via din enhet. Även cookies används med syfte att förbättra tjänsten för dig och andra användare. Du kan läsa mer om detta i våra integritetspolicy.

Användande av App och Hemsida

Du ansvarar för att du har rätt att installera Appen på din enhet (telefon, surfplatta eller annan enhet kompatibel med den marknadsplats där Appen finns tillgänglig). Du ansvarar även för eventuell kostnad för datatrafik samt att du följer de villkor som marknadsplatsen där appen hämtas satt upp för nedladdning (i dagsläget Google samt Apples marknadsplatser ”Marknadsplatsen”).

Genom godkännande av dessa villkor erhåller Du en icke exklusiv rätt att använda Appen enligt dessa villkor och tillgodogöra Dig dess innehåll på den enhet där Appen är installerad. Appen är Vår egendom och säljs inte till Dig utan upplåts för Ditt användande. Genom Appen och tillkommande tjänster ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda denna. PodMe innehar äganderätten till alla kopior av Appen och tillkommande tjänster, även efter det att Appen installerats på din enhet. PodMe har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

Du bekräftar att rätten till användande inte på något sätt ger Dig rätt till de immateriella rättigheter som innehas av PodMe eller Podproducenter (detta innefattar men avser inte endast upphovsrätt, varumärken, patent etc).

Hämtning av Appen samt köp i denna

Appen är gratis att hämta och tillhandahåller visst gratismaterial (podcast du kan lyssna på helt gratis), dock är en stor del av innehållet avgiftsbelagt och alltid helt reklamfritt (”Premiummaterial”). Du får tillgång till Premiummaterial genom köp via podme.com eller i Appen via aktuell Marknadsplats in-app köpfunktion eller via andra möjligheter till köp som PodMe tillhandahåller vid var tid. Vid köp genom Marknadsplatsens in-app köp funktion är du medveten om att Marknadsplatsens villkor för betalning samt köp gäller. Vid köp via annan kanal presenteras separata villkor i samband med användande.

Villkor tillämpliga vid hämtning från Googles Marknadsplats:

 • Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan dig och PodMe (inte med Google Inc).
 • Google Inc ("Google") tillhandahåller Google Play där Du hämtar PodMes Android App.
 • Du åtar dig härmed att använda PodMes Android App enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.
 • PodMe och inte Google, är ensamt ansvarig för PodMes Android App samt de tjänster och utbud som är tillgängligt däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende PodMes Android App eller detta Avtal.
 • PodMe, och inte Google, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till PodMes Android App och ditt innehav eller användning av PodMes Android App.

Villkor tillämpliga vid hämtning från Apples Marknadsplats:

 • Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan dig och PodMe (inte med Apple Inc).
 • Du åtar dig härmed att använda PodMes iOS App enbart i enlighet med Apple Inc:s ("Apple") vid var tid gällande villkor för App Store.
 • PodMe, och inte Apple, är ensamt ansvarig för PodMes iOS App samt tjänsten och utbudet som är tillgängligt däri. Du är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot Dig avseende PodMes iOS App eller detta Avtal.
 • PodMe, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande PodMes iOS App eller Ditt innehav och/eller användning av PodMes iOS App i enlighet med detta Avtal.
 • PodMe, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till PodMes iOS App och ditt innehav eller användning av PodMes iOS App.

Innehåll och streamat material

PodMe tillhandahåller både s.k. Premium Podcasts och strömmade gratispodcasts. Strömmade gratispodcasts skapas och laddas upp av externa aktörer för allmänt nyttjande. Dessa podcasts har inte PodMe något avtal med, eller påverkan på innehåll, utan agerar endast teknisk plattform för distribution. PodMe tar inte ansvar för innehållet i dessa podcasts, utan hänvisar till podcastens kreatör. Om du anser att en podcast är olämplig eller sprider innehåll som inte är förenat med PodMes värdegrund nås vi på hej@podme.com, så agerar vi som vi anser lämpligt från fall till fall.

I de avtal PodMe skriver med Podcastkreatörer som publicerar exklusivt podcastinnehåll (Premium Podcasts) för PodMes lyssnare, finns riktlinjer för innehållet som publiceras på PodMes plattformar. Här står podcastens kreatör som Ansvarig utgivare, om inget annat anges.

Tillhandahållande av Material i Appen kan ske via länkar till tredje part och tjänster som ej drivs av Bolaget, PodMe tar inget ansvar för tredje parts tjänster.

PodMe strävar hela tiden efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig därför rätten att när som helst uppdatera och förändra Tjänsten och/eller Utbudet (eller någon del därav). Detta kan till exempel innebära att de poddar som inledningsvis ingick kan komma att utgå.

Varken PodMe eller dess samarbetspartners är återbetalningsskyldiga för eventuella förändringar som inträder under betalperiod såvida inte förändringen är till väsentlig nackdel för Dig.

Otillåtet användande av Appen och hemsidan

Du åtar dig genom att acceptera dessa allmänna villkor att:

 • Om inte annat anges i Upphovsrättslagen har du inte rätt att anpassa, förändra Appen eller Utbudet, hyra eller leasa ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta Utbudet eller kopior av Utbudet. Kopior av innehållet får endast framställas (oavsett detta är en ljudström, bilder, textmaterial eller annat) och förfoga över dessa exemplar i enlighet med lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ("Upphovsrättslagen").
 • Inte använda Appen eller tjänster relaterade till denna för annat än privat användande och inte för syften som strider mot gällande lagstiftning.
 • Inte kopiera, använda delar av eller återskapa den källkod som utgör Appen, websidan PodMe.com eller tjänster relaterade till dessa.
 • Inte utföra åtgärder som kan störa Appen eller tjänster relaterade till denna, detta innefattar men är inte begränsat till åtgärder som kan skada, försämra eller hindra andra användare från att utnyttja denna.
 • Inte utnyttja buggar eller brister i Appen eller tjänster relaterade till denna.

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. PodMe kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar säkerhetskopiering eller liknande åtgärder. PodMe kommer i möjligaste mån att informera Dig om sådana planerade avbrott.

Ditt PodMe konto

För att utnyttja samtliga funktioner i Appen måste du skapa ett konto hos PodMe. Ditt PodMe-konto är personligt och du skall inte dela användandet av det med någon annan. Du är ansvarig för lösenord och annan information som krävs för att logga in på kontot. Denna information är en värdehandling då du är ansvarig för köp och aktiviteter som sker på Ditt konto. PodMe kan inte hållas ansvariga för kontoaktiviteter eller köp som skett till följd av att Din kontoinformation hanterats ovarsamt av dig.

Genom att skapa Ditt PodMe konto och acceptera detta Avtal och beställa Premiummaterial samtycker till att du får omedelbar tillgång till aktuellt Premiummaterial i Appen och vår hemsida PodMe.com. Detta innebär att du förverkat din ångerrätt då tjänsten levereras direkt. Genom att börja använda tjänsten godkänner du köpet och avsäger dig din ångerrätt. Du kan dock alltid säga upp köpt tjänst enligt den uppsägningstid som gäller för respektive tjänst. Det finns ett standardformulär för att utföra ångerrätten på www.konsumentverket.se. Om du vill ångra ett köp du genomfört genom Googles eller Apples Marknadsplats skall villkor för respektive marknadsplats gälla.

Ansvarsbegränsning

PodMe ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, För det fall hemsida eller Appen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte. Podme skall inte under några omständigheter vara ersättningsskyldiga för skada överstigande 10 000 SEK.

Förändringar av dessa villkor

Ibland kan PodMe behöva göra ändringar i dessa Villkor. Du kommer att aviseras vid väsentliga ändringar av Avtalet. Vi kommer att avisera väsentliga ändringar i skälig tid innan dessa träder i kraft och du har alltid rätt att motsätta dig ändringarna om du inte samtycker till dem genom att inte godkänna villkoren. Om du inte godkänner villkoren innebär det dock att du inte kan använda våra tjänster. Ändringar aviseras via Appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt PodMe konto. Vid väsentliga förändringar i Avtalet kommer du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning.

Övrigt

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Vid en eventuell tvist har Du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

EU-kommissionen har en plattform för tvistlösning utanför domstol till ditt förfogande. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Du har alltid rätt att vända dig till svensk allmän domstol för tvistelösning.

PodMe har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

Vid brott mot dessa villkor kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra och ditt konto kommer deaktiveras, detta utesluter inte andra rättsliga åtgärder till följd av avtalsbrott.